ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA

Naloge šolske maturitetne komisije: 

– vodi pripravo in izvedbo poklicne mature in predmaturitetnega preizkusa,

– sodeluje z Državnim izpitnim centrom in Državno komisijo,

-določi navodila za uporabo šifer,

-imenuje šolske izpitne komisije,

– imenuje zunanjega člana šolske izpitne komisije za četrti predmet iz vrst delodajalcev, -daje navodila šolskim izpitnim komisijam in usklajuje njihovo delo,

– v skladu s predmetnim izpitnim katalogom potrdi obliko in način opravljanja izpita za četrti predmet,

– določi seznam tem za izdelke oziroma storitve,

– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za opravljanje poklicne mature,

-obvešča Državni izpitni center o spremembi prijave kandidata, upravičenosti razlogov za kasnejšo prijavo, nepravočasni odjavi in neudeležbi na izpitu,

– lahko v skladu s koledarjem poklicne mature dovoli kandidatu, ki se iz upravičenih razlogov ni udeležil ustnega izpita ali zagovora, opravljanje tega dela izpita še v istem izpitnem roku,

– kandidatu potrdi predlog teme in določi mentorja ter rok za dokončanje praktičnega dela izpita,

– določi obdobje za pripravljalna dela za izvedbo izdelka oziroma storitve,

-predlaga in organizira izpite za kandidate s posebnimi potrebami,

– za posamezni izpitni rok določi izpitne komplete za pisni izpit iz drugega predmeta oziroma se seznani z izborom izpitnega kompleta, če ga šole pripravljajo skupno,

– izmed strokovnih delavcev določi nadzorne učitelje pri pisnem izpitu,

-za pisni izpit določi razporeditev kandidatov v skupine in sedežni red v izpitnih prostorih, -določi prvega ocenjevalca za pisni izpit,

-določi in objavi dan in uro opravljanja ustnih izpitov oziroma zagovorov,

-za ustne izpite oziroma zagovore določi razpored kandidatov in šolskih izpitnih komisij -na predlog strokovnih aktivov šole določi merila za pretvorbo točk v ocene za drugi in četrti predmet,

-potrjuje ocene za posamezne predmete in ugotavlja splošni uspeh kandidatov,

-odloča o ukrepih zaradi storjenih kršitev pri izpitu,

-obravnava sume prepisovanja, -odloča o pritožbah in ugovorih kandidatov v skladu s pristojnostmi,

– slovesno razglasi rezultate poklicne mature,

-za čas opravljanja poklicne mature določi izpitni in maturitetni hišni red,

– sprejme poročilo o izvedbi poklicne mature na šoli,

– opravlja druge naloge, določene s tem pravilnikom, drugimi predpisi, navodili Državne komisije in Državnega izpitnega centra.

(Skupno 213 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost